ການຄ້າມະນຸດ

ການຄ້າມະນຸດ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນໃນໂລກ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າໜູ່. ວິທີການໜຶ່ງທີ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຈາກເດັກ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດກັບເດັກ. ມື້ນີ້, ອົງການ USAID ຮ່ວມມືກັບ ອົງການວິນຣັອກສາກົນ ແລະ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັກກອງປະຊຸມໂດຍລວມເອົາບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ: ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ ແລະ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວ່າບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນແນວໃດແນ່ເພື່ອຮ່ວມກັນສະກັ້ນການຄ້າມະນຸດ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄວາມພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືແບບກວມລວມໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

Trafficking in persons can happen anywhere, but women and children are at much higher risk. Unfortunately, one of the common methods of child sexual exploitation and trafficking is through child sex tourism. Today, USAID partnered with the Ministry of Information, Cultural and Tourism and Winrock International convened stakeholders in the tourism sectors including travel agencies, restaurants, karaoke bar and businesses to discuss roles they can play to counter trafficking in persons. The United States is proud to support Lao PDR under the US Lao #ComprehensivePartnership in the fight against human trafficking.

https://www.facebook.com/usembassyvte/posts/10159493936529916?xts%5B0%5D=68.ARDA3Kv6E6fyVPQsPJTPBuEDBoHahFcDyAJQ2hnj1yEEzxKaEYfhvobCU_NV6eVR2ymVqvCbTIIawLRSig5QKgR8CWeXYqDFjoSG0gGUKbWhubbYd5Y1hQLScGvzrDbusBG3zA4QrKSVx5xYge8xqBrLLDFliXh1cCPtYhpN9RaNgSlST27xXHnWTaBV-j06dTgfI0Bx0uv9vqqWeQJU_T4uVFOjRUt7BBgPLsK0zu3BroPwD5ASY3DOACDa0jHg1CMoY-6HaDsxp6u8oQ2LjpCfsuAJVyM7FdiR_UXAS-4pplsEjsE&tn=-R