ຖແລງການຮ່ວມ

ຄຳຖແລງການຮ່ວມ
ຂອງກອງປະຊຸມພິເສດລາວໂຮມລາວ
ເມືອງ ຝອດສມິທ, ຣັຖ ອາແຄນຊໍສ໌ ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ

ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງທ່ານ ດຣ. ຣີຊາຣ໌ດ ໄຊສົມມອນ, ປະທານ ຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕເພື່ອ
ຄົນລາວຍຸຄໃໝ່ ແລະສະພາສິທທິມະນຸສຊົນຂອງຄົນລາວ ພ້ອມດວ້ຍຄນະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ຮັກຊາຕແລະຮັກຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນແລະຕ່າງປະເທສ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ:

“ກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວ”

ພວກເຮົາ, ປະທານ ຫລືຫົວໜ້າຂະບວນການ, ສະມາຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫລືໃນນາມສວ່ນຕົວ ໄດ້ພາກັນ
ມາພົບປະເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຝອດສມີທ, ຣັຖ ອາແຄນຊໍສ໌ (Fort Smith, ARKANSAS USA).
ໃນວັນທີ່ 21 ~ 22 ເດືອນຕຸລາ (10), ປີ 2017. (21~22 October, 2017) ເພື່ອປືກສາຫາລືແລະຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຊາຕແລະປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນທົ່ວທັງປະເທສ ຂາດຄວາມຍຸຕິທັມແລະບໍ່ມີສິທທິເສຣີພາບ ອັນເນື່ອງມາຈາກຣະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ ລັດທິຄອມມູນີສທ໌ ພັກດຽວປົກຄອງຢູ່ໃນລາວ. ພວກເຮົາຂໍປະນາມການກະທຳທີ່ໄຮ້ສິລທັມ (Human Rights Abuse) ແລະຄວາມ ປ່າເຖື່ອນຂອງພັກລັດ ສປປ ລາວ, ທັບມ້າງຄວາມເປັນຜະເດັດການທຸກຮູບແບບໃຫ້ອອກຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວ, ປົດປ່ອຍນັກໂທສການເມືອງແລະນຳເອົາຣະບອບເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ມີຄວາມສເມີພາບແລະຄວາມຍຸຕິທັມກັບມາສູ່ ປະຊາຊົນລາວທຸກຊົນຊາຕຊົນເຜົ່າ. ຍົກຣະດັບຄວາມເປັນອິສຣະພາບເຈົ້າຂອງປະເທສກັບຄືນປວງຊົນຊາວລາວ.

ກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວຄັ້ງນີ້ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການເພີ່ມທະວີຄວາມຮວ່ມໄມ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ຮວມດ້ວຍ ທາງດ້ານຍຸທສາຕແລະການວາງແຜນຮາກຖານຂອງການເຮັດວຽກຮວ່ມກັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍວຽກງານຂອງຊາຕ ອັນຈະນຳໄປສູ່ການຢູ່ດີກິນດີ ຄວາມຜາສຸຂຂອງປະຊາຊົນແລະນຳສິທທິເສຣີພາບກັບມາສູ່ປະຊາຊົນລາວທຸກທົ່ວໜ້າ.

ໃນວາຣະຂອງກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວພິເສດນີ້ ພວກເຮົາ, ປະທານ ຫລືຫົວໜ້າຂະບວນການ ສະມາຄົມ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຫລືໃນນາມສວ່ນຕົວ ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນລາວຜູ້ທີ່ຮັກຊາຕ ຮັກຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ຮັກຄວາມສເມີພາບແລະຮັກຄວາມສັນຕິອະຫິງສາ ຂໍຖືໂອກາສນີ້ໃຫ້ຄຳປະຕິຍານແລະສັຈຈາບັນຕໍ່ຫລັກການອັນ ສຳຄັນທີ່ຈະນຳພາໄປສູ່ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄປ ມີດັ່ງນີ້ຄື:
ແຜນການຫລັກ ອະນາຄົຕຂອງຊາຕ 7 ຂໍ້
1. ລາວຕ້ອງເປັນລາວດຽວ
2. ປະເທສລາວຈະຕ້ອງເປັນປະຊາທິປະໄຕແທ້ຈິງແລະມີຫລາຍພັກການເມືອງ
3. ປະເທສລາວຈະຕ້ອງມີສິທທິເສຣີພາບແລະສເມີພາບເທົ່າທຽມກັນ
4. ປະເທສລາວຈະຕ້ອງມີເອກຣາຊ ອະທິປະໄຕແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາຕ
5. ປະເທສລາວຈະຕ້ອງພັທນາກະສິກັມ ອຸສຫະກັມ ການຄ້າ ການລົງທຶນແລະເສຖກິຈໝັ້ນຄົງ
6. ປະເທສລາວຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມການສຶກສາແລະເທັກໂນໂລຈີ
7. ປະເທສລາວຈະຕ້ອງດູແລສວັດດີການສັງຄົມແລະຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ

ພາຍໃຕ້ກົດບັດປະຕິນຍາສາກົນຂອງຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົງການສຫະປະຊາຊາຕ
ກົດບັດປະຕິນຍາສາກົນ 27 ຂໍ້

ວຽກງານ ແຜນການສະເພາະຫນ້າ ຝ່າຍ Multimedia 9 ຂໍ້
1. ທາງດ້ານ Website (ແວ໊ປໄຊທ໌)
2. ທາງດ້ານ TV (ໂທຣະທັສ)
3. ໂຊຊຽນມີເດັຽ Social Media
4. ບັນນາທິການຂ່າວສານ Editorial
5. ຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຫາເງິນທຶນ Funding Proposal Team
6. ຫນ່ວຍງານເກັບກຳຂ່າວ Information Collecting
7. ໂຄສະນາການ Public Relation
8. ລົງພື້ນຖານແລະການເມືອງ Politics & Outreach
9. ປະສານງານ ບົດບັນທຶກແລະຣາຍງານ Communication and Reports

ຫມາຍເຫດ: ທຸກອົງການບໍຣິຫານຕົວເອງດ້ວຍເອກຣາຊພາຍໃຕ້ຣະບຽບ ແລະ Bylaw ຂອງໃຜລາວ.

ພວກເຮົາ ຂໍປະຕິຍານແລະໃຫ້ສັຈຈາບັນ ລົງລາຍເຊັນ ຕໍ່ຫລັກການອັນສຳຄັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ໄວ້ເປັນ
ພະຍານຫລັກຖານ ສືບຕໍ່ວຽກງານໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ.

Fort Smith, ARKANSAS USA.
October 22, 2017
ລົງນາມຮ່ວມ:
Signatory
(Erase for privacy and security)