ວີດີໂອກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວ ວັນທີ 21 ເດືອນຕຸລາ, 2017 ຕອນເຊົ້າ ພາຄ 1 (Fort Smith, ARKANSAS. USA)


ກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວ ວັນທີ 21 ເດືອນຕຸລາ, 2017 ຕອນບ່າຍ ພາຄ 2 (Fort Smith, ARKANSAS. USA)


ກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວ ວັນທີ 22 ເດືອນຕຸລາ, 2017 ຕອນເຊົ້າ ພາຄ 3 (Fort Smith, ARKANSAS. USA)


ສລຸບກອງປະຊຸມລາວໂຮມລາວ ວັນທີ 21-22 ເດືອນຕຸລາ, 2017 (Fort Smith, ARKANSAS. USA)


ເພັງລາວຮ່ວມສັມພັນ


ຮູບພາບກອງປະຊຸມ

[FinalTilesGallery id=’1′]