ແຜນການ 6 ເດືອນ

ແຜນການສະເພາະຫນ້າ
ຝ່າຍ Multimedia

Multimedia ເປັນປັດຈັຍຫລັກ ໃນການຂັບເຂື່ອນເພື່ອກ້າວສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ໃນທຸກລະດັບ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈາກຫລາຍປະເທສໃນ ຢູໂຣບ ຕາເວັນອອກແລະການແຕກ ສລາຍຂອງອາດີດສຫະພາບໂຊວຽດ ພ້ອມທັ້ງການລຸກຮືຂອງ ອາຫຣັບ spring. ການສື່ສານ ປະກາສຂ່າວຫລືງານໂຄສະນາການເມືອງ Multimedia ຈະເປັນອຸປະກອນຊິ້ນສຳຄັນ ເພື່ອທີ່ຈະຂົນຂວາຍເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງປອດພັຍ ພວກເຮົາຈະໃຊ້ Multimedia ໃຫ້ເປັນປໂຍດແລະໃຫ້ໄດ້ປະສິດຕິຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

1. ທາງດ້ານ Website (ແວ໊ປໄຊທ໌)
ແວ໊ບໄຊທ໌ ເປັນສູນການຫລັກຮວບຮວມ Data ຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຸກປະເພດ ຮວມທັງຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຮູບພາບ ສຽງແລະວີດີໂອ. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຫລົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີ Domain ແລະ Hosting. ການຊົມໃຊ້ແລະການຄົ້ນຫາ ພ້ອມທັງການກວດກາ ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນຣະບົບ Search Engine ຮວມທັງ Google, Yahoo, Bing ແລະອື່ນໆ.
Domain: ຫມາຍຄວາມວ່າ ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງຂໍ້ມູນ Data ຂ່າວສານທີ່ພວກເຮົາຈະແຈກຈ່າຍລົງສູ່ ສາທາລະນະ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າມາຕິດຕາມແລະຊົມໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
Hosting: ເປັນສະຖານທີ່ບັນຈຸຂໍ້ມູນທັ້ງຫມົດຂອງ ແວ໊ບໄຊທ໌ ເຊັ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານອັກສອນ ຮູບພາບຕ່າງໆ ຄລິບສຽງແລະວີດີໂອ, ໃນ Hosting ຈະມີແຜງຄວບຄຸມຣະບົບ (cPanel) ຄວບຄຸມຣະບົບ Data ຄວບຄຸມຣະບົບຄວາມປອດພັຍ ຮວມທັງຣະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກ ຂອງຜູ້ທີ່ມາລົງຂໍ້ມູນແລະຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວຄາວຕ່າງໆຂອງແວ໊ບໄຊທ໌.
Content Management System CMS: ເປັນຣະບົບຂອງ ແວ໊ບໄຊທ໌ ທີ່ແຈກຈ່າຍຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຕ່າງໆໃນ Data ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນ ໄດ້ຟັງ ໄດ້ຊົມໃຊ້. ໃນ CMS ຍັງເປັນສະຖານທີ່ຕົບແຕ່ງຮູບຮ່າງ ຫນ້າຕາແລະສີສັນ ຂອງແວ໊ບໄຊທ໌ ອີກດ້ວຍ.

2. ທາງດ້ານ TV (ໂທຣະທັສ)
ໂທຣະທັສ ມີ ວີດີໂອແລະສຽງ ອອກໄປສູ່ທ່ານຜູ້ຊົມ ໂດຍແຈກຈ່າຍອອກໄປໄດ້ຫລາຍຣະບົບ ເຊັ່ນ: Cable ຈານດາວທຽມ Boxໂຣກູທີວີ ແວ໊ບໄຊທ໌ຢູທູບ ເຟຊບຸຄວີດີໂອ IOS Appມືຖື Smartphone ແລະຣະບົບ SmartTV ອື່ນໆ

TV Input System: ໃນຍຸຄປັຈຸບັນ ການນຳສເນີຣາຍການໂທຣະທັສ ຈະໃຊ້ຣະບົບ Computer ແລະ Software ເປັນຕົວກຳນົດຣະບົບ ວີດີໂອແລະສຽງ ຕົບແຕ່ງ Graphic ສີສັນແລະອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະ On-Air ຜ່ານໄປຍັງ CDN.
Content Delivery Network (CDN): ເປັນຣະບົບແຈກຈ່າຍຂໍ້ມູນ ທີວີ ທີ່ວ່ອງໄວແລະປອດພັຍ ຮວມທັງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນແລະຜູ້ຮັບຂໍ້ມູນ ໂດຍຈະໃຊ້ຜ່ານທາງຣະບົບ ອິນເຕີແນ໊ດ ແຮງສູງ (High Speed Internet) ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານໄປຍັງຫນ້າຈໍທີວີ SD & HD ພ້ອມທັງຣະບົບ Appມືຖື.
Monitoring: ການສົ່ງສັນຍານໂທຣະທັສ ອອກຣາຍການສົດ LIVE ຫລືສາຍຄືນ RERUN ຈະຕ້ອງມີການດູແລຢ່າງໃກ້ສິດແລະຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນກອບກະຕິກາ ພ້ອມທັງຕາຕະລາງເວລາ ຂອງການອອກອາກາສ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນຫນ້າຈໍດຳ ຫລື Blank On-Air.

3. ໂຊຊຽນມີເດັຽ Social Media
ໂຊຊຽນມີເດັຽ Social Media ເປັນແວ໊ບໄຊທ໌ຍັກໃຫຍ່ ທີ່ແຈກຈ່າຍຂໍ້ມູນແລະຂ່າວສານໄປ ຍັງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ລົງຂ່າວສານໃນ ແວ໊ບໄຊທ໌ ຫລັກຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ທີມງານແຈກຈ່າຍ ກໍຈະໄດ້ນຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ ແວ໊ບໄຊທ໌ ລິ້ງ (Website Links) ເຫລົ່ານັ້ນອອກສູ່ ໂຊຊຽນມີເດັຽ: Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Tumblr ແລະອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນຂໍ້ມູນ ກໍຈະຕິດຕາມກັບຄືນມາຍັງ ແວ໊ບໄຊທ໌ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົ້ນຂອງສັງກັດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະເປັນການສະດວກໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂໍ້ມູນແລະຂ່າວສານ ທີ່ມີຕົ້ນສັງກັດແລະມີທີ່ໄປທີ່ມານັ້ນ ຈະທຳໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

4. ບັນນາທິການຂ່າວສານ Editorial
ກອງບັນນາທິການຂ່າວ ເປັນທີມງານທີ່ຂຽນຂ່າວ ກວດກາແລະຮຽບຮຽງຂ່າວ. ການຂຽນຂ່າວ ທີ່ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງເປັນຂ່າວທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນຢຳແລະເປັນຈິງ ມາເປັນຫລັກໃຫຍ່ ໃນເຣຶ່ອງການໂຄສະນາແລະລົງພື້ນຖານ ດັ່ງນັ້ນກອງບັນນາທິການຕ້ອງວິຈັຍຂ່າວໃຫ້ຮອບຄອບ ວ່າຂ່າວນັ້ນເປັນຂ່າວລື ຂ່າວຈິງຫລືຂ່າວປອມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການສັບສົນຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ບໍຣິໂພກ ແລະພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຢ່າງຈິງຈັງ.

5. ຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຫາເງິນທຶນ Funding Proposal Team
ການຫາແຫລ່ງຊັພ (ແຫລ່ງເງິນ) ເພື່ອມາໃຊ້ສອຍໃນວຽກງານແລະການໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນພ້ອມທັງ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເປັນເຣື່ອງທີ່ຈຳເປັນ. ທີມງານພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຂຽນຮ່າງ Funding Proposal ຂອງແຕ່ລະຫນ່ວຍງານ ເພື່ອຢື່ນຂໍສເນີເຂົ້າກອງເງິນທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍປັດຈັຍເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອ ທີມ Work ແລະທຸກໆຫນ່ວຍງານ.

6. ຫນ່ວຍງານເກັບກຳຂ່າວ Information Collecting
ຫນ່ວຍງານນີ້ເປັນຫນ່ວຍງານທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ການລະເມີດສິດທິມະນຸສຢູ່ໃນລາວແລະປະເທສ ເພື່ອນບ້ານທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄົນລາວເຮົາ ເພື່ອເກັບກຳບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຂອງປະຊາຊົນ ອັນຮວມດ້ວຍ ນໍ້າຖ້ວມ ແຜ່ນດິນໄຫວ ອັກຄີພັຍ ໂຣກລະບາດ ແລະບັນຫາຄວາມ ບໍ່ເປັນທັມທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນລາວ. ຫນ່ວຍງານນີ້ຈະຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນເປັນລາຍລັກອັນສອນທຸກໆເມືອງແລະທຸກໆແຂວງ ທົ່ວທັງປະເທສ ເພື່ອຣາຍງານຕໍ່ຄນະກັມມະການເປັນຣາຍເດືອນ ຫລືກໍຣະນີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງພວກເຮົາຈະສ້າງ ຣະບົບ Feed Back ແລະ Draft in box ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເດືອດຮ້ອນ ມາຍັງພວກເຮົາໄດ້ທັນເວລາແລະປອດພັຍ.

7. ໂຄສະນາການ Public Relation
ຝ່າຍໂຄສະນາການມີຫລາຍຂແນງ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດເປັນຣາຍການ ໂທຣະທັສ ທີວີ ໂດຍອາສັຍ ຄນະຊາວຫນຸ່ມ ແລະນັກວິຊາການເປັນຜູ້ບັລຍາຍໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງແລະຊັດເຈນ ເຖິງເຣຶ່ອງ ສຸຂພາບ ການສຶກສາ ເທັກໂນໂລຈີ ການຄ້າ ເສຖກິຈແລະການລົງທຶນ ຈາກບັນດາປະເທສທີ່ເປັນ ປະຊາທິປະໄຕແລ້ວນັ້ນດີກ່ວາສເມີ ແລະຖ້າເມື່ອໃດປະເທສລາວເຮົາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປເປັນ ປະຊາທິປະໄຕແລ້ວ ປະຊາຊົນລາວທົ່ວທັງປະເທສລາວຈະໄດ້ຮັບຫມາກຜົນຂອງການສຶກສາຈາກ ລູກລາວ ຫລານລາວໃນຕ່າງແດນ ເພື່ອສ້າງສາພັທນາປະເທສຊາຕໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະຈະເຣີນ ກ້າວຫນ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນຣາຍການ ໂທຣະທັສ ທີວີ ອອກເປັນດັ່ງນີ້:

ການສຶກສາ Education ໃນປະເທສທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດກັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບເຣຶ່ອງການສຶກສາແລະເຂົາເຈົ້າສົ່ງເສີມກັນແບບໃດ?
ສຸຂພາບ Health ການດູແລແລະສົ່ງເສີມສຸຂພາບທີ່ດີໃຫ້ທົ່ວເຖິງປະຊາຊົນທົ່ວທັງປະເທສ ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດແນວໃດ?
ເທັກໂນໂລຈີ Technology ເທັກໂນໂລຈີ ຮຸ້ນໃຫມ່ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ວຽກງານ ການສຶກສາ ແລະການສ້າງສາ ພັທນາປະເທສຊາຕ ພ້ອມທັງການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ?
ກະສິກຳ ປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດ Agriculture ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວທັງປະເທສແບບໃດ?
ເສຖກິຈ ການຄ້າແລະການລົງທຶນ Economy, Investment & Trade ມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງແດ່ ຕໍ່ການສ້າງສາພັທນາປະເທສຊາຕບ້ານເມືອງ?
Best Future for Lao. ແນວທາງທີ່ຈະທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະກ້າວສູ່ຄວາມສີວິໄລຈະຕ້ອງກະທຳຫຍັງແດ່? ແລະລາວນອກພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອ ພີ່ນ້ອງຄົນລາວໃນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າຫາກປະເທສລາວເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງເປັນປະຊາທິປະໄຕໂດຍແທ້.

8. ລົງພື້ນຖານແລະການເມືອງ Politics & Outreach
ເກັບກຳຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານການເມືອງ ການປົກຄອງແລະການບໍຣິຫານຂອງພັກລັດໃນ ສປປ ລາວ ນຳສເນີຕໍ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວທັງປະເທສໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຜິດພາດແລະການລົ້ມເຫລວຂອງ ຜະເດັດການພັກລັດ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ ໂທຣະທັສແລະແວ໊ບໄຊທ໌ ເປັນສຖານທີ່ລົງຂໍ້ມູນແລະໃຊ້ Social Media ເປັນສະຖານທີ່ແຈກຂ່າວລົງສູ່ສາທາລະນະ.

9. ປະສານງານ ບົດບັນທຶກແລະຣາຍງານ Communication and Reports
ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດງານໃນທຸກໆຂແນງການ ພວກເຮົາຈະມີການບັນທຶກເປັນ Text ຣາຍງານຕໍ່ຄນະ ສະພາລາວໂຮມລາວ ເພື່ອຮັບຊາບແລະປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ຫລືເພີ່ມເຕີມເຣຶ່ອງທີ່ຈຳເປັນ.

Reports Language: ພາສາທີ່ຈະໃຊ້ຣາຍງານ ຈະເປັນພາສາລາວຫລືພາສາອັງກິດ ໃນຣະບົບ PDF and Word ເພື່ອສະດວກໃນການເປີດອ່ານ

Inbox Drafting: ການສົ່ງຂໍ້ມູນລັບຕ່າງໆ ຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຈະສາມາດ ດັກເບິ່ງ ຂໍ້ມູນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະໃຊ້ແຜນແລະຣະບົບແບບນີ້
1. ຜູ້ທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນ: ຂຽນຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນບັນຊີທີ່ຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນ Draft inbox ຕິດຄັດດ້ວຍເນື້ອຫາ ຮູບພາບ ວີດີໂອ ປະເອົາໄວ້ທີ່ Draft inbox (ຫ້າມກົດສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃດເດັດຂາດ)
2. ຜູ້ທີ່ຮັບຂໍ້ມູນ: Login ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທີ່ຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນ ແລະໄປເປີດ Draft inbox ເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນ ເນື້ອຫາ ຮູບພາບແລະວີດີໂອ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍລຶບຖິ້ມ (Delete) ທັນທີ.

Chatting System (Messenger): ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຣະບົບ Messenger ໃນການສື່ສານ ຂນາດສັ້ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນກຸ່ມ ດ້ວຍເນື້ອຫາ ຮູບພາບ ສຽງແລະວີດີໂອ

E-mail: ພວກເຮົາສົ່ງບົດຣາຍງານແລະການປະສານງານສື່ສານ ຜ່ານຈົດຫມາຍເອເລັກໂຕຣນິກ

Skype: ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຣະບົບ Skype ເພື່ອຕິດຕໍ່ປະສານງານຫລືເປີດກອງປະຊຸມໃນວົງແຄບ

Teleconference: ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຣະບົບ Telephone Conference ໃນການປະຊຸມ ຣະດັບພາຄີແລະຄນະກັມມາທິການສະພາລາວໂຮມລາວ

Regular Meeting: ກອງປະຊຸມເພື່ອຣາຍງານ ເດືອນລະຄັ້ງ (ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຣຶ່ອງນີ້ເປັນຜູ້ກຳນົດ ຫົວຂໍ້ ວັນແລະເວລາ)

Emergency Meeting: ກອງປະຊຸມດ່ວນ ເປີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາໃນເມື່ອມີເຫດການສຸກເສີນ ຫລືມີວຽກງານອັນຈຳເປັນ.

ວັນທີ 21 ເດືອນຕຸລາ 2017