ມາພົບກັບ ນາງ ອຸ່ນມານີ

ມາພົບກັບ ນາງ ອຸ່ນມານີ, ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ. ນາງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ປະກອບການຫຼາຍທ່ານຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດທາງດ້ານສື່ສັງຄົມ ແລະ ການທະນາຄານອອນລາຍ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການ #USAIDLaos ຜ່ານໂຄງການ LUNA II project. ນາງ ອຸ່ນມະນີ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຂາຍແພໄໝໂດຍການນຳໃຊ້ສື່ອ່ອນລາຍເຂົ້າຊ່ວຍເຊັ່ນ ເຟສບຸກ. “ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການໃນການຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຮັບເງິນທາງອອນລາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍ.”

Meet Mrs. Ounmany, who just created her own online shop on Facebook. She was one of the female entrepreneurs from Xieng Khouang province who benefited from recent training on social media marketing and online banking funded by #USAIDLaos through the LUNA II project. Mrs. Ounmany learned how to sell her silks using tools such as Facebook. “This training was very informative. I have learned how to sell my products online and get paid through online banking. It is really convenient and fast.”

 

ມາພົບກັບ ນາງ ອຸ່ນມານີ, ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ….

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Monday, July 30, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ